Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2019 roku

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje do zastosowania przez Instytucje Pośredniczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) wyznaczone minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej. 

Wskazane wartości mają zastosowanie we wszystkich projektach przyjętych do realizacji na podstawie konkursów, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku, dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 

W zakresie projektów pozakonkursowych podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej odnoszą się do projektów, których termin realizacji rozpoczyna się po 31 grudnia 2018 roku.

Dokument

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2019 roku

PDF 0,14 MB
Wersja obowiązująca od 31.10.2018

Załączniki(1)

Sprostowanie dotyczące poziomów efektywności zatrudnieniowej

PDF 0,12 MB
Wersja obowiązująca od 31.10.2018