Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim "I"- "Lubię to"

Beneficjent: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

grafika (3).jpg

Pomoc i aktywizacja młodych ludzi – to  najważniejszy cel projektu „Lubię to”. 

Kto może skorzystać?

Inicjatywa skierowana jest do 800 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w urzędzie. 

Założenia projektu

Wszystkie dostępne w ramach projektu możliwości mają zwiększyć szanse młodych ludzi na zatrudnienie i poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Udział w projekcie ma zachęcić do udziału w różnego rodzaju formach podnoszenia kwalifikacji, poprawiania umiejętności praktycznych bądź zdobycia doświadczenia zawodowego.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, szkoleń, studiów podyplomowych, bonów na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.