Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie proszowickim

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PO WER - powiat proszowicki.jpg

Kto może skorzystać?

Inicjatywa skierowana jest do 140 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu proszowickiego poniżej 30. roku życia, zarejestrowanych w urzędzie.

Założenia projektu

Wszystkie dostępne w ramach projektu możliwości mają zwiększyć szanse młodych ludzi na podjęcie pracy. Udział w projekcie ma zachęcić do udziału w różnego rodzaju formach podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia umiejętności praktycznych bądź zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Formy wsparcia

Na podstawie analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, szkoleń, studiów podyplomowych, bonów na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.